Általános Szerződési Feltételek

Az N-System Távközlési Kft. telefonszolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételei üzleti előfizetők számára

A készítés időpontja: 2014. augusztus 1.

Utolsó módosítás időpontja: 2019. november 1.

Hatályba lépés időpontja: 2020. január 1.

1. Általános adatok, elérhetőség


Szolgáltató teljes neve: N-System Távközlési Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”)
Szolgáltató székhelye: 6771 Szeged, Gyár utca 43.
Szolgáltató levelezési címe: 6771 Szeged, Gyár utca 43.
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 06 09 011461


Szolgáltató ügyfélszolgálata
Telefon/Fax: +36 62 999-444 / +36 62 999-445
E-mail: info@n-system.hu
Levelezési cím: 6771 Szeged, Gyár utca 43.

Az ügyfélszolgálat elérhető: munkanapokon 8.00-17.00 óra között
Szolgáltató internetes honlapja: www.n-system.hu
Szolgáltató hibabejelentője
Telefon/Fax: +36 62 999-444 / +36 62 999-445
E-mail: support@n-system.hu
Levelezési cím: 6771 Szeged, Gyár utca 43.
Az ügyfélszolgálat elérhető: munkanapokon 8.00-17.00 óra között
Szolgáltató internetes honlapja: www.n-system.hu

Az ügyfélszolgálat és a hibabejelentő az interneten keresztül folyamatosan, az év minden napján, napi 24
órában elérhető.

Az ügyfélszolgálati iroda mindenkor hatályos működési rendje a http://ugyfelkapu.nsystem.
hu oldalon található.


2. Általános szerződési feltételek


2.1. Az általános szerződési feltételek célja és hatálya
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Szolgáltató által nyújtott elektronikus
hírközlési szolgáltatásokra vonatkoznak. A Szolgáltató ilyen szolgáltatásokat üzleti előfizetői számára nyújt.
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH
rendelet („Előfizetési Szerződésekről Szóló Rendelet”, a továbbiakban: „Rendelet”) 2. § c) pontja szerint
„üzleti előfizető” az a személy vagy szervezet (ideértve az állami, közigazgatási szervet, civil szervezetet és
más, külön jogszabályban önálló jogi személyiséggel felruházott szervezetet is), aki vagy amely szakmája,
önálló foglalkozása, gazdasági, üzleti tevékenysége vagy jogszabályban meghatározott feladata körében
veszi igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást. A Szolgáltató és az üzleti előfizető (a továbbiakban:
„Előfizető”) (a továbbiakban: külön-külön „Fél”, együttesen „Felek”) között létrejött előfizetői szerződés a
jelen ÁSZF-et és az egyedi előfizetői szerződést (a továbbiakban: „Egyedi Előfizetői Szerződés”) foglalja
magában. Az ÁSZF és az Egyedi Előfizetői Szerződés közötti bármilyen eltérés esetén az ÁSZF az irányadó.

2.2. Az ÁSZF-re vonatkozó tájékoztatás
Az ÁSZF az 1. pontban hivatkozott ügyfélszolgálaton és az alábbi honlapon érhető el: www.n-system.hu. A
Szolgáltató az Előfizető ez irányú kérése esetén az ÁSZF-et a Rendelet 2. § d) pontja szerinti tartós
adathordozón, elektronikus levélben térítésmentesen, nyomtatott változatban díj ellenében az Előfizető
rendelkezésére bocsátja.


2.3. Az üzleti előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazása
Azon Előfizető esetében, amelynek foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő és éves nettó árbevétele vagy
mérlegfőösszege legalább 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, a Felek egyező akarattal eltérhetnek
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) előfizetői szerződéssel kapcsolatos, valamint
a Rendelet rendelkezéseitől. Az ebbe a körbe nem tartozó előfizetők esetében, a Felek egyező akarattal
eltérhetnek az Eht. 127. § (4b) bekezdés, 128. § (2) bekezdés, 134. § (1)-(2), (6), (10), (10b), (11), (13), (15)
bekezdés, 135. §, 140. § (1)-(2), (4) bekezdés, továbbá a Rendelet 3. § (9) bekezdés, 7. §, 11. §, 17. § (1)
bekezdés rendelkezéseitől, valamint a Szolgáltató általános szerződési feltételeitől. Az Egyedi Előfizetői
Szerződés tartalmazza, hogy a Felek az adott jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől
miben és hogyan térnek el, valamint tartalmazza az Előfizetőnek az eltérés elfogadására vonatkozó
kifejezett nyilatkozatát.


Az Előfizetők esetében a Szolgáltató az Eht. 129. § (5) bekezdés, 131. § (1) bekezdés, továbbá a Rendelet
10. § rendelkezéseitől eltérhet, amit az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmaz, hogy a Szolgáltató az adott
jogszabályi rendelkezéstől vagy általános szerződési feltételtől miben és hogyan tér el.


3. A Szolgáltatás


3.1. A Szolgáltató az ÁSZF és az Egyedi Előfizetői Szerződés szerint nyújtja a helyhez kötött vagy
nomadikus telefonszolgáltatást („Szolgáltatás”). A Szolgáltatás segítségével az Előfizető jó minőségben
indíthat és fogadhat belföldi és külföldi telefonhívásokat.


3.2. A Szolgáltatás nyújtásának részletes feltételeit a vonatkozó Egyedi Előfizetői Szerződések
tartalmazzák.


3.3. A Szolgáltató a hozzáférésért és a Szolgáltató hálózatán keresztül kezdeményezett hívásokért az
Egyedi Előfizetői Szerződéshez mellékelt Díjlista alapján számít fel díjat az Előfizető számára.


3.4. A Szolgáltató az Előfizetőnek a Rendelet 16. §-a alapján megváltoztatott hívószámát a hívószám
megváltoztatásától vagy szabaddá válásától számított 1 (egy) hónap múlva rendelheti másik előfizetőhöz.


3.5. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató a számlához hívásrészletezőt mellékel. Az (Egyedi Előfizetői
Szerződésben meghatározott) hívásrészletezőért felszámított díjat a Szolgáltató egyedileg állapítja meg. A
vonatkozó jogszabály által megengedett mértékben a Szolgáltató a hívásrészletező adott formájáról és a
hívásrészletező megőrzésének időtartamáról saját belátása szerint dönt. Az NMHH 4/2012. (I. 24.)
rendeletének 7. § (3) bekezdése szerint, ha az Előfizető a Szolgáltatótól az Eht. 142. § (2) bekezdése alapján
hívásrészletező rendelkezésre bocsátását kéri, ennek teljesítése előtt a Szolgáltató köteles az Előfizető
figyelmét felhívni arra, hogy a hívásrészletezővel együtt az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybevevő, az Előfizetőn kívüli természetes személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és
ezeknek a megismerésére az Előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz a felhasználók hozzájárultak. A
Szolgáltató köteles az Előfizetőt arról is tájékoztatni, hogy a hozzájárulás hiányában a díjszámításhoz
szükséges forgalmi és számlázási adatokat a hívásrészletező nem fogja teljes körűen tartalmazni azokban
az esetekben, ahol a díj számításához a hívott szám egyértelmű azonosítása szükséges.


3.6. A számhordozás részletes szabályait az NMHH 2/2012. (I. 24.) rendelete tartalmazza. E rendelet 19.
§-ának (2) bekezdése szerint a hordozott számra vonatkozó Előfizetői Szerződés megszűnése esetén a
szabaddá váló előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek mindaddig az átvevő
szolgáltatónál maradnak, amíg a szám nem rendelhető új előfizetőhöz. Ennek időtartama egy (1) hónap. A
Szolgáltató a számhordozást kérő Előfizetőt az NMHH 2/2012. (I. 24.) rendelete szerint azonosítani köteles.


3.7. A Szolgáltató az Eht. 128. § (4) alapján nem számolhat fel külön díjat a szolgáltatás nyújtásával
szükségképpen együttjáró, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó, a szokásos mértéket meg nem haladó költségű
szolgáltatási elem címén. Különösen nem számítható fel külön díj számla kiállításáért a számla
formátumától, illetve a számla befizetéséért a befizetés módjától függetlenül.


4. A Felek jogai és kötelezettségei


4.1. Az egyes Felek jogait és kötelezettségeit részletesebben az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza.
A Szolgáltató az Előfizetőtől az Eht. 137. § (1) (c) bekezdése szerint és a Rendelet 18. § (3) bekezdése szerint
a jelen ÁSZF-ben vagyoni biztosítékot nem kér. Ezenkívül a Szolgáltató az ÁSZF-ben az Eht. 137. § (1) (d)
bekezdése szerint nem szab meg igénybevételi korlátot.


5. A díj megfizetése, valamint a számlázásról


5.1. A Szolgáltató havonta bocsát ki számlát, az elszámolási időszak havi. Az előfizetői díjak az adott
naptári hónapban, forgalmi díjak a naptári hónapot követő hónapban kerülnek kiszámlázásra. A fizetési
határidő a számla kibocsájtást követő 8. nap.


5.2. Az Előfizető köteles jelezni, amennyiben nem kapott számlát a tárgyhónapot követően hónap 15.
(Tizenötödik) napjáig, ezen értesítés elmaradása esetén a számla kiértesítettnek számít.


5.3. A Szolgáltató jogosult fizetési felszólítási díjra, abban az esetben, amennyiben a fizetési határidő
lejárta a 15 (Tizenöt) napot meghaladja. A Szolgáltató ezen díját a soron következő számlájában állítja be.


5.4. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint a késedelemmel érintett naptári
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 (Nyolc) százalékponttal növelt mértéke.


5.5. A Szolgáltató jogosult fizetési értesítőt küldeni a lejárat napján, és fizetési felszólítást a lejáratot
követő 8. (Nyolcadik) napon. A Szolgáltató jogosult ismételt fizetési felszólítást küldeni a lejáratot követő
15. (Tizenötödik) napot követően, melynek díja 380,-Ft + ÁFA.


5.6. A Szolgáltató jogosult az Előfizető forgalmának híváskorlátozására a fizetési határidő lejáratát
követő 30. (Harmincadik) napot követően. A visszakapcsolás díja 3.500,- Ft + ÁFA.

6. Ügyfélkapcsolat és panaszkezelés


6.1. A Szolgáltató a kijelölt kontaktszemélyeinek elérhetőségét („Ügyfélszolgálat”) megadja, melyet az
Előfizető hibabejelentés és Szolgáltatásra vonatkozó kérdései és panaszai bejelentése céljából a fenti 1.
pontban meghatározott elérhetőségeken igénybe vehet.


6.2. Az Előfizető Ügyfélszolgálathoz intézett panaszai a lehető leghamarabb, a Rendelet 22. §-ában
foglaltak szerint kivizsgálásra kerülnek. Szolgáltatónak az Eht. 138. § (10) alapján a telefonos
ügyfélszolgálatára érkező panaszt és hibabejelentést rögzítenie kell, és visszakereshető módon legalább egy
évig meg kell őriznie.


7. Illetékes szabályozó hatóság


A Szolgáltatással kapcsolatos problémákkal és panaszokkal összefüggő vita esetén az Előfizető az illetékes
magyar szabályozó hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság („NMHH”)


Központi elérhetőség:
Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 75.
Tel.: (+36 1) 457 7100
Fax: (+36 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Honlap: www.nmhh.hu


Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Tel.: (+36 1) 468 0500
Fax: (+36 1) 468 0509 (központ)


Központi Ügyfélszolgálat:
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Tel: (+36 1) 468 0673


Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 13.00-16.00
Péntek : 8.00-12.00


7.1. Hatósági eljárás

A Hatóság eljárására az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel,
bejelentéssel) az Eht. 143. § (4) és (5) bekezdésekben meghatározott határidők az irányadók.


8. Irányadó jog, joghatóság


Eltérő írásos megállapodás hiányában az Előfizetői Szerződésre és az Előfizetői Szerződésből eredő vagy az
Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos bármilyen követelésre vagy vitára a magyar jog az irányadó. Az Előfizetői
Szerződésből eredő vagy az Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvita eldöntésére a magyar
bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.


9. A Szolgáltatás és az Egyedi Szerződés megszűnése

9.1. Az Eht. 134. § (14) bekezdése utolsó mondata értelmében a határozott időre létrejött Egyedi
Előfizetői Szerződés rendkívüli felmondásának feltételeiről kötelező az ÁSZF-ben rendelkezni. Ennek
következtében a felmondás feltételeiről általánosságban a jelen 6. pont rendelkezik. Az Eht. 134. § (17)
szerint előfizetői szerződés előfizető általi felmondását a szolgáltató köteles minden olyan formában
lehetővé tenni, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz.


9.2. Ha a Felek az Egyedi Előfizetői Szerződésben eltérően nem állapodnak meg, bármely kérdéses
Megrendelést bármelyik Fél felmondhatja azonnali hatállyal (az Egyedi Előfizetői Szerződésben
meghatározott módon), ha az alábbi események közül valamelyik bekövetkezik: (a) a másik Fél súlyos
szerződésszegést követ el és a szerződésszegést a felmondó Fél szerződésszegésre vonatkozó értesítését
követő 30 (Harminc) napon belül nem orvosolja; (b) a jelen 11. pontban leírt esemény következtében a
másik Fél (az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározottak szerint) az adott Szolgáltatással vagy
Termékkel kapcsolatos kötelezettségeit teljes vagy bizonyos mértékben az adott kötelezettség teljesítésére
vonatkozó határidőt követő folyamatos 30 (Harminc) napos időszakon át nem tudja teljesíteni; (c) a Felek
felett illetékességgel és/vagy joghatósággal rendelkező bármely kormányzati vagy szabályozó hatóság úgy
ítéli meg, hogy az adott Szolgáltatás vagy Termék Előfizetői Szerződés szerinti nyújtása a hatályos
jogszabályokat, előírásokat vagy rendelkezéseket sérti, vagy bármilyen határozat, jogszabály vagy egyéb
hatósági végzés a Termékek vagy a Szolgáltatás nyújtását jogszerűtlenné teszi; ilyen esetben egyik Félnek
sem jár kártérítés; (d) bármilyen szükséges felhatalmazás, engedély bármilyen okból nem kerül vagy került
megszerzésre, visszavonásra kerül, vagy érvényét veszti vagy bármilyen szabályzó hatósági alaki
követelmény nem teljesül. Ilyen esetben egyik Félnek sem jár kártérítés.


9.3. Ha a Felek az Egyedi Előfizetői Szerződésben eltérően nem állapodnak meg, az Egyedi Előfizetői
Szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja abban az esetben, ha a másik Fél ellen csődeljárás
indítására vonatkozóan hoznak végzést, a másik Fél fizetésképtelenné válik, hitelezőivel egyezséget köt
vagy a hitelezői javára engedményezést tesz vagy bármely vagyontárgya lefoglalásra kerül, ellene
felszámolási, végelszámolás vagy kényszer végelszámolási eljárás indul (de nem átszervezés vagy egyesülés
céljából), vagy vagyona felett vagyonfelügyelőt vagy felszámolót jelölnek ki.


10. A Felek felelőssége


10.1. Az előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Előfizető
írásban benyújtott igazolt kárigénye alapján a felhasználó vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az
elmaradt haszon kivételével.

10.2. Az Előfizető a Szolgáltató hálózatához saját tulajdonú készüléket csatlakoztathat, ugyanakkor a
Szolgáltató Előfizető erre vonatkozó igénye esetén a mindenkori Díjszabásban meghatározott
készülékbérleti díjak, vagy az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott feltételek szerint bérleti
konstrukcióban a Szolgáltató tulajdonában lévő vagy viszont bérleti/lízing konstrukcióban általa bérelt
készüléket biztosíthat használatra az Előfizetőnek.
A készülékbérletre az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben rögzített hűségidőt köteles jelen ÁSZF
szerint vállalni.
A hűségidő vállalása mellett az Előfizető az alábbi szolgáltatásokat veheti igénybe készülékbérlet keretében,
az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározottak szerint:
– Készülékek konfigurált állapotban történő átadása.
– Szükség esetén a készülékek távoli hozzáféréssel történő átkonfigurálása.
– Meghibásodás esetén a készülékek garanciális javítása.
– A javítás időtartamára cserekészülék biztosítása.
A készülékbérleti díj nem tartalmazza a helyszíni kiszállítások, telepítések és kiszállások díját.
A bérleti konstrukcióban átadott készülékek a Szolgáltató vagy a tartósbérleti konstrukciót biztosító
finanszírozó tulajdonát képezik, azokat kizárólag az Előfizető használhatja a Szolgáltatás igénybe vételéhez
kapcsolódóan, kizárólag az Egyedi Előfizetői Szerződés érvényessége alatt. Az Egyedi Előfizetői
Szerződésben meghatározott időtartam leteltét követően Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetőnek a
készülék – értékcsökkenést is figyelembe vevő árajánlat alapján – megvásárlására, amennyiben Előfizető
szándékát Szolgáltató Ügyfélszolgálatán jelzi.
A végberendezés nem rendeltetésszerű használatából, megrongálásából, harmadik személy részére
történő átruházásából származó valamennyi esetleges kárát a Szolgáltató jogosult az Előfizetőre hárítani.
Az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az Előfizető köteles a használt készülékeket a Szolgáltató adott
szerződés felmondásakor biztosított lehetőségei szerint:
– visszaszolgáltatni,
– amennyiben erre a Szolgáltató az adott szerződés felmondása kapcsán lehetőséget biztosít az
aktuális használati időt (értékcsökkenést) is figyelembe vevő árajánlat alapján megvásárolni, vagy
a hűségidő végéig történő bérleti díj egyösszegű kifizetésével a készülékeket megvásárolni.
Az Előfizető felmondása, az Előfizetői Szerződés megszűnése az Előfizetői Szerződéssel összefüggő
elektronikus hírközlő eszközre vonatkozó polgári jogi jogviszonyt nem érinti, így a fentiek elmaradása
esetében a Szolgáltató a készülék visszaszolgáltatására, vagy annak ellenértékének tekintetében az
Előfizetői Szerződés megszűnését követően is jogokat érvényesíthet a hatályos Ptk.-ban foglaltak szerint.


10.3. Az Előfizető teljes felelősséggel tartozik ezért amennyiben az Előfizető készülékéről ún. csaló
forgalom okoz kárt, vagy az átadott hozzáférési adatokkal érkezik bárhonnan ún. csaló forgalom.
10.4. Az Előfizető köteles gondoskodni a Szolgáltatás működéséhez szükséges stabil és megbízható
internetkapcsolatról, ezért az internetszolgáltatás nem megfelelősége miatt a Szolgáltató nem felel.

11. A Szolgáltatások szünetelése


Az Eht. 136. §-ának (2) bekezdése szerint, a Szolgáltató – az Előfizető ésszerűen megvalósítható legkorábbi
időpontban történt, előzetes értesítése mellett – a Szolgáltatást alkalomszerűen szükséghelyzet esetén
és/vagy a hálózat épségének és biztonságának megőrzése és/vagy a hálózat karbantartása vagy
teljesítményének javítása érdekében szüneteltetheti. Ha a szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül
sor a szünetelésre – ide nem értve az általános szerződési feltételekben meghatározott rendszeres
karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik az Eht. 136. § (2) bekezdése
alkalmazandó.


12. A Szolgáltatások minősége


A Szolgáltatások minőségére vonatkozó szolgáltatási szinteket az Egyedi Előfizetői Szerződés határozza
meg.


13. Nyelv
A Felek eltérő kölcsönös megállapodása hiányában az Előfizetői Szerződés nyelve a magyar.


14. Változások


14.1. A Szolgáltató személyében bekövetkező bármely változás esetén az ÁSZF-et a Szolgáltató az Eht.
133. §-ának (2) a) bekezdése szerint egyoldalúan is módosíthatja.


14.2. Változás az Előfizető személyében
Amennyiben az Előfizető személyében szerződés vagy egyéb jogcímen történő jogutódlás következtében
változás következik be, akkor az Előfizető köteles a Szolgáltatótól kérni, hogy az Előfizetői Szerződést a
Rendelet 14. §-ában foglaltak szerint írja át. Az átírásért felszámított (indokolt és méltányos) díj összegét a
Szolgáltató egyedileg állapítja meg. Az Előfizető kötelezettsége, hogy a jogutódlást bizonyító megfelelő
dokumentumokat, például a társasági adatokban bekövetkező változás bejegyzésére vonatkozó illetékes
cégbírósági végzést, aláírási címpéldányt, bankszámlaszámot, adószámot, meghatalmazást vagy bármely
egyéb közjegyzői vagy társasági okiratot a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa. A Szolgáltató az Előfizetői
Szerződést csak azt követően írja át, hogy az adott dokumentumokat az Előfizető megküldte és a Szolgáltató
azokat jóváhagyta. A dokumentumokat közjegyzői okiratba vagy közokiratba kell foglalni. Az Előfizetői
Szerződés átírásának az előfeltétele az, hogy az Előfizetőnek a Szolgáltatóval szemben ne álljon fenn
esedékes, de még ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége és az Előfizető oldalán az Előfizetői Szerződés
tekintetében ne álljon fel szerződésszegés.


14.3. Áthelyezés
A Szolgáltató az Előfizető Magyarország területén belüli áthelyezésre vonatkozó kérelmének köteles a
Rendelet 15. §-a szerint eleget tenni. A Szolgáltató az áthelyezést az Előfizető áthelyezési kérelme
kézhezvételét követő kilencven (90) napon belül köteles végrehajtani. Az áthelyezésért felszámított díj
összegét a Szolgáltató egyedileg állapítja meg. Az áthelyezési kérelem teljesítésének előfeltétele az, hogy
az Előfizetőnek ne legyen a Szolgáltatóval szemben esedékes, de még ki nem egyenlített fizetési
kötelezettsége és az Előfizető oldalán az Előfizetői Szerződés tekintetében ne álljon fenn szerződésszegés.

15. Vis maior


15.1. Egyik Fél sem felelős, ha a kötelezettségei teljesítésének késedelmét vagy nem teljesítését vis maior
esemény okozta vagy eredményezte. Vis maior esemény többek között, de nem kizárólag, minden váratlan,
előre nem látható vagy elkerülhetetlen esemény, ideértve, de nem kizárólag: szélsőségesen rossz időjárás,
árvíz, földcsuszamlás, földrengés, vihar, villámlás, tűz, földomlás, járvány, terrorcselekmény, biológiai
hadviselés, katonai ellenséges cselekmény (hadüzenet útján vagy anélkül), lázongás, robbanás, sztrájk vagy
egyéb munkaügyi vita, polgári engedetlenség, szabotázs, állami szervek általi államosítás és bármely egyéb
esemény, amely az érintett Fél ésszerű irányításán kívül esik.


15.2. A Szolgáltató nem felel az Előfizető irányában az adott Szolgáltatás teljesítésének elmaradása miatt,
ha (a) harmadik fél nem képes valamely szolgáltatást vagy terméket biztosítani a Szolgáltató számára, vagy
a harmadik fél a teljesítést megtagadja, vagy késedelembe esik, és a Szolgáltató számára ésszerű költségen
helyettesítő termék vagy szolgáltatás nem áll rendelkezésre, vagy (b) a Szolgáltatót a Szolgáltatás
nyújtásában jogi vagy szabályozási korlátozások akadályozzák.